วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

   
   
   
 

"ศูนย์กลางการผลิตผักปลอดสารพิษ และการผลิตลำไยที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภคและการส่งออก"

 


คำขวัญ

 

“ ศรัทธา 2 ศาสนา ลำไยล้ำค่าลือไกล แม่ปิงหล่อหลอมสายใย  จิตใจผู้คนแสนงาม ถิ่นนามเจ้ามหาวงศ์ ”


 

 

พันธกิจการพัฒนา  (Mission)

1.ปรับปรุง  และจัดทำถนนหนทาง  เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลให้ทั่วถึง
2.วางระบบประปา  ที่มาตรฐานและตอบสนองความต้องการใช้ของประชาชนในพื้นที่ ม.1-12
3. พัฒนาระบบการจัดการน้ำ ระบบเหมืองฝายให้เอื้อต่อเกษตรกร
4.เดินระบบไฟฟ้าสาธารณะและเพื่อการเกษตรให้ชาวบ้านให้ทั่วถึงในพื้นที่  ม.1-12
5.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อยกระดับรายได้
6.ปราบปรามผู้ค้า  ผู้เสพ  ยาเสพติด  ตลอดจนบำบัดรักษาผู้เสพให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญ  ใน
การพัฒนา  และส่งเสริมกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่เป็นการต้านยาเสพติด
7.ดูแลพัฒนาระบบสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ
8.ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนให้คงอยู่  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ทุนทางสังคมในการพัฒนา
9.ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน
10.มุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals)

1. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ดี  สะดวกต่อการเดินทาง  &  ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
2. มีระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมทุกพื้นที่
3. มีระบบการจัดการน้ำ เหมืองฝายที่ได้รับการดูแล โดยไม่ทำลายวัฒนธรรมเหมืองฝายเดิม
4. มีไฟฟ้าสาธารณะและเพื่อการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่
5. ประชาชนมีอาชีพ  และมีรายได้พอเพียง มีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. ในหมู่บ้านไม่มีผู้เสพผู้ค้ายาเสพติด ผู้เคยเสพได้รับการยอมรับและเข้าใจจากชุมชน
7. ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพจิตที่ดี  ภายใต้สุขภาพกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง
8. ชุมชนมีจารีต  ประเพณี  ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมที่ดีงามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ชุมชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน