รวมคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

   
   
 

รวมคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์

 

ไฟล์เอกสารเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Reader หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิกดาว์โหลดที่นี่

   
 
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 • แบบคำขอเข้าฟังการประชุมสภาฯ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
 • แบบการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 • การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • แบบ ข.7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 • การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 • การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 • การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
 • การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 • การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 • การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 • การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
 • การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 • การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 • การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
 • การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การแจ้งขุดดิน
 • การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การแจ้งถมดิน
 • การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
 • การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
 • การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
 • การรับชำระภาษีป้าย
 • การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •