สารจากปลัดเทศบาล

   

นายทรรศนะ พิทาคำ

ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

   
   
 

สาส์นจากปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

                  กราบเรียนประชาชนตำบลสันทรายที่เคารพรักทุกท่าน นับจากที่กระผมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ได้ประมาณหนึ่งปีกว่า ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง  ร่วมใจจากผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ่ิ่น พนักงานและพนักงาจ้าง รวมทั้ง ประชาชนตำบลสันทรายทุกๆ กลุ่มองค์กร จนทำให้ตำบลสันทราย มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งความเป็นอยู่ สุขภาพ การประกอบอาชีพ ของราษฎร  ทั้้งนี้ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด แต่การพัฒนานั้นจะหยุดน่ิ่งไม่ได้ เพราะสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลง ไปตามกาลเวลา ดังนั้นตัวของกระผมก็จะต้องปรับตัว ให้กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน  ความสำเร็จและการอยู่ดีกินดีของราษฎร คือเป้าหมายของผมที่จะพยายาม ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร ให้เกิดผลสำเร็จอย่างสูงสุด กับประชาชนตำบลสันทราย แต่ผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้น ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ และความสามัคคีของประชาชน ตำบลสันทรายทุกๆคน ด้วยเช่นกัน โดยเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อเป้าหมายอันเดียวกันคือ พัฒนาตำบลสันทรายให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน

                  สุดท้ายในโอกาสวาระดีถีขึ้นปีใหม่ 2559 นี้ กระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนตำบลสันทรายนับถือ จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว จงประสบแต่สิ่งที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ประกอบสัมมาอาชีพ ร่ำรวยตลอดปี 2559 ด้วยเทอญ

 

                                                                                                                    นายทรรศนะ   พิทาคำ

                                                                                                          ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์