สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

สำนักปลัดเทศบาล

       

นายทรรศนะ พิทาคำ

ปลัดเทศบาลฯ

 
       

นายทศพล อะทาโส

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นางสาวถาวร ชื่นใจ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

นางศุภิกา อุปันโน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

       

นางอรัญญา ปินตาเสน

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายเตวิช แช่มเกษม

(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน)

นายบัญชา ปัญญาใจ

(นิติกรปฏิบัติการ)

 

นางสายทิพย์ อินทนนท์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

นางวสุธิดา จันทร์แก้ว

นักพัฒนาชุมชน

 

นางสาววาสนา ดาวเรือง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล