กองคลังเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

กองคลัง

     
 

นางสาวชวนพิศ เพลัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

 

 

นางสาววิลาวรรณ ดอนปัน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรจนา ปัญญาแปง

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายพิเชษฐ์ ธนาวุฒิกูร

ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

     
     

นางสาวภาวิณี ริยอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางสาวแคทรียา ทองทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล