กองการศึกษาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

กองการศึกษา

     
 

นางสาวดวงเดือน จันตา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
 

นายธวัชชัย กันธิยา

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
 
     
 

นางอารีวรรณ์ ทิพย์จักร

ครู คศ.1

(รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทราย)
 
     
 

นางสาวทองใบ นันทพงษ์

ครู คศ.1

 
     

นางต้อย โพธิ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางเครือวัลย์ ไชยวงศ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางแสงหล้า แดงจ่าม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

     

นางสาวแก้วลูน โสวะนา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย