กองช่างเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

กองช่าง

     
 

นายวุฒินันท์ อรรคเดโช

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
     
 

นายธงชัย หน่อโปธา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 
     
 

นางสาวอนุรักษ์ วุฒิแขม

(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)