สารจากนายกเทศมนตรี

   

นายประภาส อุ่นใจ

นายกเทศมนตรีีเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

   
   
 

สวัสดีพี่น้องที่เคารพรักชาวตำบลสันทรายทุกท่าน...

                   กระผมขอเรียนว่า การพัฒนาในด้านต่างๆ  เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ที่ทำเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ผม และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได่้ดำเนินการพัฒนาด้วยสำนึกในแรงศรัทธา และความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลสันทราย กระผมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการบริหารงานของเทศบาลฯ เพื่อพัฒนาตำบลของเราอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถ

                    ในสถานะทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้งบประมาณที่จำกัดและกฎ ระเบียบ  คำสั่งท่ี่เข้มงวด รวมทั้งการตรวจสอบที่เข้มข้น ทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในพื้นที่

                    ต้องขอขอบคุณคุณทีมงาน เจ้าหน้าที่ และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา โดยเฉพาะชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ สู่การปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

                   "คืนความสุขให้พี่น้อง  สร้างความปรองดองในท้องถิ่นและท้องที่" ซึ่งเป็นนโยบายในการพัฒนาผู้นำในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลสันทราย กระผมจึงขอมอบเป็นความสุขแด่พี่น้องประชาชนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

 

                                                                                                                                 ( นายประกาส  อุ่นใจ )

                                                                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์