คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

     
 

นายประภาส อุ่นใจ

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

 
 

 

 

นายภักดี ศรีสมบัติ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

 

 

 

 

นายทศพร ประอินทร์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

     

นายยุพล เสวันตุ่น

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

 

นายจุมพล คุณา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์