ข้อมูลทั่วไปตำบลสันทราย

   
   
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

   
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
*******************
2.1  สภาพทั่วไป

2.1.1  ที่ตั้ง 
-  ตำบลสันทราย   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสารภี และห่างจากที่ว่าการอำเภอ สารภี ประมาณ 13 กิโลเมตร

2.1.2  อาณาเขต

Øทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ลำเหมืองเพไลย แบ่งเขต
Øทิศใต้ ติดต่อกับตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีลำเหมืองชาวยอง แบ่งเขต และตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแม่น้ำปิง แบ่งเขต
Øทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีถนนกรมโยธาธิการกั้นเขต
Øทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแม่น้ำปิง เป็นแนวแบ่งเขต

เนื้อที่    
-  ประมาณ    10.50    ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ   6,562.50    ไร่

ภูมิประเทศ   
-  ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ริมฝั่งแม่น้ำปิง  ไม่มีป่าไม้และภูเขา  สภาพโดยทั่วไปเป็น
ดินร่วนปนทราย  เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม  เช่น   การทำสวนลำไย  ปลูกพริก  หอม  กระเทียม  และพืชผักต่างๆ

 

2.1.3 เขตการปกครอง  จำนวนหมู่บ้าน    12    หมู่บ้าน   
-  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ รวมทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน  ได้แก่         

ตำบล/ชื่อหมู่บ้าน

บ้านปกติ

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 สันทรายท่าช้าง

179

223

261

484

หมู่ที่ 2 ป่าสา

269

328

371

699

หมู่ที่ 3 ท่าสองแคว

126

130

162

292

หมู่ที่ 4 ศรีดอนชัย

264

283

317

600

หมู่ที่ 5 ท่ามะขาม

157

185

214

397

หมู่ที่ 6 หนองแบน

105

130

140

270

หมู่ที่ 7 ปิงหลวง

184

234

254

488

หมู่ที่ 8 ปิงน้อย

222

283

282

565

หมู่ที่ 9 ปากคลอง

134

165

194

353

หมู่ที่ 10 สันทรายมหาวงศ์

136

164

189

366

หมู่ที่ 11 ล้องปู่หม่น

130

155

190

345

หมู่ที่ 12 ต้นผึ้ง

132

155

190

390

รวม

2,038

2,470

2,772

5,242

( ข้อมูลของวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานทะเบียนอำเภอสารภี )

2.2  ด้านสังคม
2.2.1  ประชากร
- ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  193  ครัวเรือนต่อตารางกิโลเมตร
- ประชากรเฉลี่ย  503  คนต่อตารางกิโลเมตร

2.2.2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ 
อาชีพหลักที่สำคัญของราษฎรในหมู่บ้าน 

-  อาชีพรับจ้าง  
-  อาชีพทำสวน  (ลำไย )  ,  ทำสวน  (ผัก)  
-  อาชีพค้าขาย   
-  อาชีพช่างไม้ และการทำผลิตภัณฑ์จากไม้

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล 

-  ปั๊มน้ำมัน,ปั้นหยอดเหรียญ                                            5          แห่ง 
-  วิสาหกิจชุมชน                                                            1          แห่ง 
-  โรงอบลำไย , โรงคัดขนาดลำไย , จุดรับซื้อลำไย     8          แห่ง
-  โรงงานผลิตน้ำผึ้ง                                                         1          แห่ง

 


2.2.3  การศึกษา 
ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  มีสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง

ที่

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

ระดับที่เปิดสอน

1

โรงเรียนบ้านสันทราย

สพฐ.

 อายุระหว่าง อ.๑ –ป.6

2

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย

สพฐ.

 อายุระหว่าง อ.๑ –ม.3

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทราย

ทต.สันทรายมหาวงศ์

อายุระหว่าง ๑ – ๓ ปี

                   4.1.2 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        จำนวน   12 แห่ง

 

จำนวนนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านสันทราย

 

ลำดับที่

 

ระดับชั้น

 

จำนวนนักเรียน

 

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

 

1

อนุบาล 1 (3 ขวบ)

-

-

-

2

อนุบาล 2 (เดิมอนุบาล 1)

5

5

10

 

3

อนุบาล 3 (เดิมอนุบาล 2)

10

10

20

 

4

ประถมศึกษาปีที่ 1

15

4

19

 

5

ประถมศึกษาปีที่ 2

9

9

18

 

6

ประถมศึกษาปีที่ 3

11

9

20

 

7

ประถมศึกษาปีที่ 4

6

10

16

 

8

ประถมศึกษาปีที่ 5

8

9

17

 

9

ประถมศึกษาปีที่ 6

9

5

14

 

รวม

73

61

134

 

 ( ข้อมูลของวันที่  24 กรกฏาคม 2561 )

จำนวนครู  

ครูประจำการ 
-
ชาย  4  คน
- หญิง  6  คน

อัตราจ้าง        
-    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ   1   คน


จำนวนนักเรียนและครู โรงเรียนวัดศรีดอนชัย

 

ลำดับที่

 

ระดับชั้น

 

จำนวนนักเรียน

 

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

 

1

อนุบาล 1 (3 ขวบ)

0

0

0

2

อนุบาล 2 (เดิมอนุบาล 1)

3

6

9

 

3

อนุบาล 3 (เดิมอนุบาล 2)

5

6

11

 

4

ประถมศึกษาปีที่ 1

5

4

9

 

5

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

5

6

 

6

ประถมศึกษาปีที่ 3

5

4

9

 

7

ประถมศึกษาปีที่ 4

6

4

10

 

8

ประถมศึกษาปีที่ 5

5

4

9

 

9

ประถมศึกษาปีที่ 6

5

5

10

 

10

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

11

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

12

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

รวม

35

38

73

 

ข้อมูลของวันที่  24 กรกฏาคม 2561

จำนวนครู

ครูประจำการ  10  คน
- ชาย  2  คน
- หญิง 8  คน

 


จำนวนนักเรียนและครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายมหาวงศ์

 

ลำดับที่

 

ระดับชั้น

 

จำนวนนักเรียน

 

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

 

1

อนุบาล 1/1

5

5

10

2

อนุบาล 1/2

8

3

11

 

3

อนุบาล 1/3

4

6

10

 

4

อนุบาล 1

14

10

24

 

5

อนุบาล 2

4

4

8

 

รวม

35

28

63

 

ข้อมูลของวันที่  24 กรกฏาคม 2561

จำนวนครู

ครูประจำการ    คน
- ชาย    คน
- หญิง   คน

สถาบันและองค์การทางศาสนา 
-  วัด                  8         แห่ง 
-  มัสยิด             1          แห่ง

2.2.4  สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                           1        แห่ง 
-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                           12        แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลสันทราย                    12        แห่ง

-  ศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตำบลสันทราย         1        แห่ง 

2.2.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-   ตู้ยามตำรวจ                            1          แห่ง

มวลชนจัดตั้ง 
-  ลูกเสือชาวบ้าน                        1          รุ่น        150       คน 
-  กองหนุนเพื่อความมั่นคง          1          รุ่น        100       คน 
-  อาสาพัฒนาชุมชน  (อช.)          12        หมู่บ้าน 
-  ตำรวจชุมชน                           14         คน 
-  อปพร.                                    31         นาย 
- ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน      120    นาย


ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  ตั้งอยู่ศูนย์กลางการคมนาคม มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ผ่านพื้นที่และอยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่  และเป็นเส้นทางผ่านระหว่างเชียงใหม่  ลำพูน  โดยมีถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4091 ผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  ทำให้การคมนาคมไปยังอำเภอรอบ ๆ มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งการส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายในเมือง  หรือมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ มีรถโดยสารประจำทางผ่าน สายสันทราย– ยางเนิ้ง
สำหรับการคมนาคมภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  มีถนนสายหลัก ทั้งสิ้น 2 สาย และถนนตามซอยต่างๆ อีก 175 สาย (ถนนลาดยาง จำนวน 60 สาย, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 69 สาย, ถนนลูกรัง จำนวน 46 สาย)

 

ศักยภาพของเทศบาลตำบล

.  บุคลากร    พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง    จำนวน   37     คน 
พนักงานเทศบาล                    จำนวน   14   คน 
พนักงานครูเทศบาล                   จำนวน     2     คน                                   
ลูกจ้างประจำ                           จำนวน     1     คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ               จำนวน     7     คน 
พนักงานจ้างเหมาบริการ               จำนวน    13       คน 

 

 

 รายได้ของเทศบาลตำบล  ประจำปีงบประมาณ  2556  ณ  วันที่  30   กันยายน  2556         
     จำนวน  37,934,649.57    บาท  แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง                                      927,422.01               บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ฯ              15,455,525.87             บาท 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ฯ                       4,965,373.00               บาท 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุวัตถุประสงค์       21,348,320.88           บาท 

 

.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  เช่น ภูมิประเทศ แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติในเขต ฯลฯ เป็นตำบลที่มีอาณาเขตทิศตะวันตกติดกับลำน้ำสายหลักของจังหวัด  คือ  ลำน้ำปิง และ      เป็นพื้นที่ราบ  อันอุดมสมบูรณ์  มีแหล่งน้ำเพียงพอเพื่อใช้ในการเกษตร การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือขององค์กรชุมชน  บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร   เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ได้สำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน   

                โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มประชากร ปีละ 1 ครั้ง และจัดโครงการเทศบาลสัญจร เพื่อรับทราบปัญหา / ความต้องการของประชาชน ได้กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการเมืองและการบริหารอยู่ตลอด  ทางด้านการอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สินและ  สวัสดิการของประชาชน  เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน    โดยเทศบาลตำบลได้ยกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเดิม ให้เป็นศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลสันทราย  (ศ.อ.ช.ต.)
สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อวันที่   19  เมษายน  2557  เทศบาลตำบลได้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,478 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 3,815 คน คิดเป็นร้อยละ 85.19 บัตรเสีย 97 บัตร ไม่ลงคะแนน 60 บัตร

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  จำนวน  2,277  คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  จำนวน  1,924  คน  บัตรเสีย  จำนวน  48  บัตร  ไม่ลงคะแนน 29 บัตร คิดเป็นร้อยละ 84.50  เขตเลือกตั้งที่ 2     มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 2,197 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,888 คน บัตรเสีย 41 บัตร ไม่ลงคะแนน 29  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 85.94