นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

  วันที่ : 2017-11-16  จำนวนผู้เปิดอ่าน 426
  ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์
   
   
 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ...

   
  ไฟล์แนบ : nayoby-koonatum.jpg