ภาษีบำรุงท้องที่

  วันที่ : 2011-10-11  จำนวนผู้เปิดอ่าน 1058
  ชื่อผู้เขียน : webmaster
   
   
 

ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน 

อัตราภาษี 
1. จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 
2. ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราภาษีปกติ 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี 
1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี 
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ โดยกรรมสิทธิ์ 

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ 
1. ที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อบัญญัติจังหวัด 
2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วจะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคาร 
นั้นตั้งอยู่ 

อัตราโทษและค่าปรับ 
1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี 
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน